ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА

Положення про постійні комісії Калинівської селищної ради


                                                             Додаток до рішення ІІ сесії

    селищної ради VIІ скликання

№ 7/2 від 19 листопада 2015 року

 

                                                                                                 П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про постійні комісії Калинівської селищної

ради Броварського району Київської області

VIІ -скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Положення про постійні комісії Калинівської селищної ради (далі - Положення) розроблено відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" інших нормативних актів України.
1.2.Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок організації роботи постійних комісій селищної ради.

1.3.Питання створення та ліквідації постійних комісій, затвердження та зміни їх складу, обрання їх голів вирішуються виключно на пленарних засіданнях селищної ради. Усі інші питання вирішуються самостійно постійними   комісіями.
1.4.Постійні комісії обираються на термін повноважень селищної ради, їй підзвітні та відповідальні перед нею.

1.5.Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

1.6.Постійні комісії є органами ради для вчинення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1.7. Постійні комісії підзвітні раді і відповідальні перед нею.

1.8. До складу постійних комісій не можуть входити селищний голова та секретар ради.

1.9. Кількісний склад постійної комісії не може бути менш ніж 5 депутатів.

1.10.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

1.11.Кількісний та персональний склад постійної комісії змінюється відповідно до волевиявлення депутатів та затверджується більшістю від загального складу ради. Якщо внаслідок переходу депутата з однієї комісії до другої чисельний склад буде становити менш ніж 5 депутатів, селищна рада має прийняти окреме рішення щодо чисельного складу такої комісії.

1.12.Це Положення, зміни, доповнення до нього затверджуються на пленарному засіданні сесії селищної ради більшістю від загального складу ради.

ІІ. Організація роботи комісії.

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.3. Засідання можуть бути відкритими і закритими. На засіданнях роботи комісії можуть бути присутні народні депутати України, голова РДА, депутати рад вищих рівнів, представники громадських об'єднань, політичних партій,    керівники (або представники) державних установ і організацій, правоохоронних органів,  підприємств, що зареєстровані або ведуть свою діяльність на території Калинівської селищної ради. Громадяни - жителі територіальної громади, які виявили бажання бути присутніми на сесії в якості слухачів, повинні  зареєструватися в журналі звернень громадян за 5 днів до дня проведення сесії  Для даної  категорії осіб (громадяни - жителі територіальної громади)  за їхньою вимогою та з дозволу головуючого може надаватися від 2 до 10 хв часу (визначається головуючим) для висловлення своєї позиції чи думки стосовно питань, які розгядаються комісією .

2.4.При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних  напрямків діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.

2.5.За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до 

Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

2.6.Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

 

 

2.7.За рішенням комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.8.Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученнями ради, її голови, секретаря селищної ради  розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

2.9. Засідання комісії оформляється протоколами, у них зазначається:

- час, день, місце проведення засідання ;

- хто бере участь у ньому, головує на засіданні;

- перелік питань для розгляду, виступаючі ;

- прийняті висновки і рекомендації комісії, результати голосування;

2.10. Засідання комісії, які проводяться у відкритому режимі можуть безперешкодно фіксуватися присутніми або депутатами із застосуванням відео та аудіо технічних засобів.

ІІІ. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ПОСТІЙНИХ  КОМІСІЙ

3.1.Голова постійної комісії

3.1.1.Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради.

3.1.2.Голова комісії  скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

3.1.3. Забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських органів та органів самоорганізації населення, фахівців, засобів масової інформації.

3.1.4. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

3.1.5.Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. 3.1.6. Викладає на пленарному засіданні сесії селищної ради позицію постійної комісії з питання порядку денного, що розглядається.

3.1.7. Контролює виконання депутатами доручень постійної комісії.

3.2. Питання про переобрання голови постійної комісії може бути внесено на розгляд пленарного засідання сесії селищної ради за обґрунтованою пропозицією не менш як 2/3 від загального складу комісії, селищного голови або за письмовою заявою голови комісії.

3.3. Секретар постійної комісії

3.3.1.Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії.

3.3.2.Надсилає членам комісії повідомлення про час і місце проведення засідання та інших заходів комісії.

3.3.3. При відсутності голови комісії скликає та головує на засіданні комісії.

3.3.4. Складає і підписує протоколи засідань комісії, веде діловодство.

3.3.5.Забезпечує своєчасність відправки виконавцями, висновків і рекомендацій комісії, отримання відповідних інформацій, виконує інші доручення комісії, її голови.

 

ІV.  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

4.1. Функції постійних комісій:

- попередній розгляд питань, внесених на розгляд селищної ради;

- розробка проектів рішень ради;

-здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих селищною радою та її виконавчим комітетом;

-здійснення контролю за діяльністю виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, що є комунальною власністю.

4.2. Повноваження постійних комісій:

-вивчення за своєю ініціативою або за дорученням селищної ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, селищного бюджету, звітів про виконання програм та бюджету й т. ін.;

- вивчення та підготовка на розгляд селищної ради питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва тощо;

-підготовка висновків і рекомендацій з питань, внесених на розгляд  ради;
-попередній розгляд кандидатур осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або узгодження радою;
- вивчення за дорученням селищної ради, селищного голови або секретаря селищної ради діяльності, а також питань, віднесених до відання ради, підзвітних та підконтрольних раді і виконавчому комітету органів, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

5.1. Постійні комісії мають право:

- самостійно визначати порядок діяльності, встановлювати внутрішню структуру, обирати заступника (заступників) та секретаря постійної комісії;
- приймати до свого розгляду будь-яке питання, що стосується діяльності селищної ради та її органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

-вносити за результатами перевірок рекомендації керівникам органів, підзвітних та підконтрольних селищній раді та її виконавчому комітету, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а в необхідних випадках - і на розгляд селищної ради або її виконавчого комітету;

-отримувати від керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності необхідні матеріали та документи відповідно до чинного законодавства;

-створювати підкомісії, підготовчі комісії, робочі групи.
5.2. Постійні комісії зобов'язані:

-розглядати проекти рішень, внесених на розгляд селищної ради та віднесених до їх компетенції, готувати висновки та рекомендації;

-розглядати звернення, заяви, скарги фізичних та юридичних осіб, що надходять на їх адресу;

- щомісяця вести прийом громадян;

- виконувати доручення селищної ради, селищного голови та секретаря селищної ради;

- дотримуватись вимог чинного законодавства України.

VI. ЧЛЕНИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Членами постійної комісії є депутати, що обрані до її складу на пленарному засіданні сесії селищної ради. Депутат може бути членом тільки однієї постійної комісії селищної ради.

6.2. Протягом строку повноваження селищної ради депутат має право перейти з однієї комісії до іншої, подавши попередньо заяву секретарю селищної ради.

6.3. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій, створених у селищній раді та працювати в ній на громадських засадах.

6.4. Члени постійних комісій мають право:

-вносити пропозиції на розгляд постійної комісії;

-брати участь у роботі постійної комісії та прийнятті рішень;

-покласти письмово свою особисту думку з питань, що розглядаються постійною комісією;

-входити до складу підкомісій, підготовчих комісій, робочих груп, створених постійною комісією;

-відвідувати засідання інших постійних комісій, робочих груп, підкомісій, підготовчих комісій з правом дорадчого голосу.

6.5. Члени постійної комісії зобов'язані:

-відвідувати засідання та брати участь у роботі постійної комісії, підкомісії, робочої групи, підготовчої комісії, до складу яких їх обрано;

-дотримуватися етичних норм на засіданні комісії та при спілкуванні з депутатами, запрошеними особами, працівниками органів управління селищної ради.

VІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

7.1.  Комісія з питань агропромислового комплексу,  земельних  ресурсів .

Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає та вивчає питання щодо  агропромислової політики, регулювання земельних ресурсів та відносин,  а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України;

-Розглядає та погоджує питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження, режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання.

-Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель селища.

-Розглядає питання зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок.

-Розглядає питання щодо вирішення відповідно до законодавства земельних спорів.

-Веде контроль за утриманням у належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

-Здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності.

7.2.  Комісія з питань планування, соціально - економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін .

Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає:

-проект селищного бюджету  на відповідний рік, пропозиції про внесення доповнень і змін до нього.

- Розглядає проект програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку.

-Здійснює підтримку підприємництва, середнього та малого бізнесу,  а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.      

-Розглядає звіт про виконання бюджету.

-Здійснює контроль за виконанням місцевого бюджету.

-Здійснює підготовку рішення ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством.

-Розглядає питання щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг за місцевими податками і зборами місцевого бюджету.

-Розглядає питання ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади.

-Координує розробку та погодження програми соціально-економічного, культурного та духовного  розвитку смт. Калинівки, села Скибин, села Димитрово, села Перемога.

-Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного, культурного та духовного  розвитку смт.  Калинівки, села Скибин, села Димитрово, села Перемога.

-Сприяє залученню інвестицій, створенню робочих місць, надходженням до бюджету.

-Розглядає селищні програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

-Розглядає питання залучення інвестицій на розвиток соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради.

7.3.  Комісія  законності та правопорядку,  депутатської етики,  регламенту та зв’язків з населенням, благоустрою, транспорту, зв’язку,  дотримання природоохоронного законодавства.

            Постійна комісія розглядає пропозиції депутатів, постійних комісій щодо регламенту роботи ради і вносить їх на розгляд ради, попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних юридичних актів, що стосуються питань законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

 Здійснює контроль  за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції», надає консультації та роз’яснення селищному голові та депутатам ради в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

             В разі винесення на розгляд сесії сілищної ради питання, яке викликає/може викликати у селищного голови, депутатів ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

             Повідомлення відбувається шляхом подання селищним головою, депутатом ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії з питань законності та правопорядку, яка наділена повноваженнями по здійсненню контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в селищній раді.

                У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у селищного голови, депутатів ради вони не мають права брати участь у голосуванні  та прийнятті рішень радою з питань, в яких в них виник конфлікт інтересів.

                Письмова заява про ймовірність наявності конфлікту інтересів та відмову від  участі у голосуванні оголошується на засіданні ради.

               Відповідне повідомлення зачитується головою постійної комісії ради з питань законності та правопорядку  на засіданні сесії ради перед голосуванням за вищевказане питання і долучається до протоколу сесії.

             В разі неповідомлення селищним головою, депутатами ради про ймовірність виникнення чи виникнення в них конфлікту інтересів про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії ради.

              Надає пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю відповідно до осіб в яких в ході підготовки, розгляду та прийняття рішень радою виникає чи може виникнути потенційний чи реальний конфлікт інтересів».

-Розглядає питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків   та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту.

- Приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі, додержання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Розглядає   та   вносить   пропозиції  щодо   звернень   про   дотримання законності;
7.4. Комісія з питань освіти, культури,  сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою розглядає питання у сфері освіти, культури, сім'ї , молоді  та спорту, охорони здоров'я, та соціального захисту населення, а також інші питання, віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування згідно з законодавством України.

-Розглядає  проекти  програм  розвитку  культури,  спорту,  духовності,  освіти,  медицини  та  соціального  захисту жителів територіальної громади смт. Калинівки, села Димитрово, села Перемоги, села Скибин. Вносить пропозиції з цих питань на засідання ради.

-Займається     питанням     розгляду     заяв    по наданню матеріальної допомоги, та вносить пропозиції на виконком та на засідання ради.

- Вивчає стан утримання та забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури,  установ, дає за результатами перевірок доручення виконавчим органам щодо їх належного утримання, усунення виявлених недоліків і порушень, у необхідних випадках виносить їх на розгляд ради.

-Сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел.

-Здійснює контроль за охороною пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

-Ініціює проведення заходів, які сприяють зростанню популярності смт.Калинівки серед мешканців та гостей селища.

-Здійснює контроль за належним медичним обслуговуванням .

-Здійснює контроль за організацією роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

Голова селищної ради                                                                   В.С. Булкот

 

Секретар селищної ради                                                              Ю.Ю. Дорошенко 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ