ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА

Положення про постійні комісії Калинівської селищної ради


1.1.   Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
1.2.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
1.3.Постійні комісії селищної ради обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.
 1.4. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та секретар селищної ради. Голова ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
1.5.Секретар комісії обирається на засіданні постійної комісії.
1.6.Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.
1.7.Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 
1.8. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.
1.9. Постійні комісії діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і Законом  України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими Законами України. Постійні комісії у своїй роботі повинні керуватися Конституцією і Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії селищної ради, прийнятими у межах її компетенції, регламентом та цим положенням.
1.10.Матеріально-технічне і організаційне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.
                                 2. Повноваження постійних комісій
2.1.           Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету. Звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, приймають участь в розробці проектів рішень селищної  ради та готують пропозиції з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.
    2.2.Постійні комісії селищної ради попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують пропозиції з цих питань.
    2.3.Постійні комісії за дорученням селищної ради, голови ради або за власної ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних селищній раді органів, також з питань, віднесених до відання селищної ради та виконавчого комітету, здійснюють контроль за виконанням рішень ради та власних рішень.
   2.4.Постійні комісії селищної ради у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників  підприємств, установ, організаційрізних форм власності, що знаходяться на території селищної ради необхідні матеріали і документи.
    2.5.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду керівниками підприємств, установ, організацій, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду ї вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
3. Порядок організації роботи постійних комісій
             3.1.         Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.
                3.2.         Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 
3.3.            Проект порядку денного чергового засідання постійної комісії формується її секретарем і подається для узгодження голові постійної комісії.
3.4.            Додаткові питання включаються до порядку денного засідання постійної комісії за рішенням її голови, а у разі його відсутності - секретаря постійної комісії.
3.5.            Секретар комісії забезпечує участь членів постійної комісії на засіданнях і не пізніше як за три дні до дня засідання сповіщає їм дату, час і місце засідання, надає членам комісії і запрошеним матеріали підготовлені для розгляду на черговому засіданні постійної комісії.
4. Порядок підготовки документів для розгляду
на засіданні постійної комісії
4.1, Документи для розгляду на засіданні постійної комісії згідно з резолюцією голови селищної ради готують секретар селищної ради, землевпорядник, головний бухгалтер, керівники підприємств, установ, організацій.
4.2. Пакет документів, який додається на розгляд засідання повинен складатися з проекту рішення постійної комісії, інформації або доповідної записки з обговорюваного питання, необхідного довідкового та аналітичного матеріалу, списку осіб, які запрошуються на засідання.
4.3.      Підготовлений пакет матеріалів подається секретарю комісії або працівнику виконавчого апарату ради, який надає організаційну допомогу відповідній комісії, в строки, вказані в резолюції голови ради або голови комісії.
4.4.      У разі, коли з поважних причин неможливо подати проект рішення та інші матеріали на розгляд постійної комісії у встановлений термін, перелік необхідних документів може бути скорочений головою ради  за письмовим поданням керівника відповідного структурного підрозділу, виконавця.
5. Порядок проведення засідань постійних комісій
5.1.           Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
5.2.           Члени постійної комісії беруть участь у засіданнях постійної комісії, як правило, особисто.
5.3.   Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні постійної комісії
5.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення, ці особи в подальшій роботі постійної комісії участі не беруть.
5.5.             В окремих випадках, за відсутністю члена постійної комісії з поважних причин, він може висловити свою позицію письмово.
5.6.             За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
6. Виконання рішень постійних комісій
6.1.    Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.
6.2. У разі недотримання визначених термінів на ім'я голови постійної комісії відповідними виконавцями подається доповідна записка з обгрунтуванням причин порушення термінів.
6.3. Рішення щодо подальшого виконання рекомендацій, висновків постійної комісії приймає її голова.
6.4. Контроль за виконанням висновків та рекомендацій постійної комісії здійснює секретар постійної комісії.
 
                Обов'язки голови і секретаря постійної комісії
Голова постійної комісії:
-  скликає і веде засідання комісії;
       -  дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів      на засідання;
       - забезпечує участь у засіданні комісії представників державних  органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;
      - представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями  громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також   громадянами;
      
- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;
          - інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
            - інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та  результати розгляду рекомендацій посадовими особами.
На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів комісії. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не мас змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.
            Секретар комісії :
     - повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
             - веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання
                доручень;
             - стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і   
               рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей,
               виконує інші доручення комісії.
 
 
 
 
 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ