ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт12.01.2021
Детальний план території

 ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН


 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

«Детальний план  території частини смт. Калинівка Броварського району Київської області під розміщення виробничо-складського комплексу V класу».

 

1.     Замовник

Калинівська селищна рада Броварського району Київської області. Юредична адреса: 07443, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20, Броварського району, Київської області Телефон приймальні: (04594) 78-2-42; (04594) 78-4-79;

 

2.     Вид та основні цілі документа державного планування, його зв''язок з іншими документами державного планування

Детальний план  території частини смт Калинівка Броварського району Київської області під розміщення виробничо-складського комплексу V класу  розробляється на підставі Рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 11 вересня 2020 року №433/09-VII про надання дозволу на розробку детального плану території.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану с. Калинівка, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єктів обслуговування громадян та глибокого буріння (свердловина для водопостачання) в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно   п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються генеральний план смт Калинівка, інформація земельного кадастру та інші напрацювання в сфері містобудування.

3.     Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об''єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яку охоплює детальний план, планується розташувати виробничо-складську будівлю з АПБ для виготовлення

виробів з металу (приклад: паркани, елемени благоустрою)  та склади для зберігання виробів з металу, дерева чи пластику. Водопостачання та водовідведення планується від автономних споруд розміщених на території ДПТ, або приєднання до централізованих мереж смт Калинівка за умов отримання ТУ.

 

На даний момент визначено місцерозташування та орієнтовні основні техніко-економічні показники всіх будівель та споруд на території проектної ділянки.

 

Основні техніко – економічні показники:

1. Територія в межах проекту - 4,5589 га.

2. Площа бабудови - 1.3054 га.

3. Площа озеленення - 1.9323 га.

4. Площа твердого покриття - 1.9242 га.

5. Кількість працівників - 60 чол.

6. Водопостачання/водовідведення - 12.8 м. куб/добу

 

4. Ймовірні наслідки

- для довкілля, у тому числі для здоров''я населення

відстань від ДПТ до найближчої житлової забудови складає:

300м від запроектованих об''єктів

250м від існуючого об''єкту

а) – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного, транспорту та виробничої техніки;

 – в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

 – в процесі експлуатації: водопостачання – із проектованої свердловини на території проектованої ділянки. Скид стічних вод відбуватиметься до локальних очисних споруд з подальшим їх використянням для поливу територій та для повторного використвння в технічних потребах.

 – порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

 – акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень в прилеглій житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

 – на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 

Для територій з природоохоронним статусом

для територій з природоохоронним статусом – земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

 

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров''я населення

транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – транскордонний плив відсутній.

 

5.     Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено:

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається розміщення виробничих будівель.

Відповідно до «генерального плану» територія проектування детального плану визначена як виробнича територія.

Альтернатива:

Провести додаткові консультації для внесення змін в структурі забудови.

 

6.     Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров''я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

7.     Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом''якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДПТ:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- облаштування ділянок водопровідних споруд з бурінням нової свердловини, прокладка мереж водопостачання по території, улаштування локальних очисних споруд та очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

 

8.     Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

 

9.     Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Калинівської селищної ради (07443, смт Калинівка, вулиця Чернігівська, 20, Броварського району, Київської області (04594) 78-2-42)  строком до 28 січня 2021р.

 


Всі новини... повернутись назад    


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ