ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Розпорядження про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Калинівській с/раді


КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БРОВАРСЬКОГО
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від “03 ”березня 2012 року                                            № 22    
 
смт.Калинівка
Про затвердження Порядку          
проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад     
посадових осіб органів місцевого
самоврядування в Калинівській
селищній раді
 
Відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування”, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, на виконання розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 12.09.2011 № 981 «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, головних управліннях, управліннях, відділах та інших  структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 04.10.2011 року за № 34/752та з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування :
 
1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування (далі - Порядок), що додається.
2. Забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку та до 03 березня 2012 року затвердити відповідні переліки питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування  з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень та забезпечити організацію цієї роботи.
3. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.
           4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Правдивець Б.П

Селищний голова                                                               Г.М Пузан
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження Калинівського
                       селищного голови
від 03 .03.2012 № 22
 
 
П О Р Я Д О К
 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб органів місцевого самоврядування в Калинівській селищній раді Броварського району Київської області
 
I. Загальні положення
 
1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб органів місцевого самоврядування в Калинівській селищній раді (далі – Порядок) розроблено з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011  № 930/19668та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169.
Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування в селищній раді.
 1.2. Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються розпорядженням селищного голови.
 
1.3. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради (далі - кандидати).
 
1.4. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради , утвореною у встановленому порядку, персональний склад якої затверджується розпорядженням селищного голови.
Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад проводиться конкурсною комісією Калинівської селищної ради.
 
1.5. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування , документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм з відповідним обґрунтуванням повідомляється кадровою службою селищної ради.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.
 
1.6. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки знань та здібностей.
 
1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посадпосадових осіб органів місцевого самоврядування  передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України  "Про службу в органах                     місцевого самоврядування в Україні", „Про державну службу”, „Про місцеве самоврядування” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.
1.8. Відповідальність за організацію проведення іспиту несе голова конкурсної комісії селищної ради.
1.9. Організація підготовки та проведення іспиту покладається на секретаря конкурсної комісії або на працівника, який веде кадрову роботу (далі - кадрова служба).
 
II. Переліки питань для іспиту та формування екзаменаційних білетів
 
2.1. До переліку питань (додаток 1 до Порядку) для іспиту входять:
 
2.1.1. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання для перевірки знання Конституції України, Законів України « Про службу в органах місцевого самоврядування», „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, затверджені наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668.
 
2.1.2. Питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради, затверджених селищним головою.
 
2.2. Переліки питань, зазначені у пункті 2.1.2. цього Порядку мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах, при потребі щорічно уточнюються в грудні року, який минає.
 
2.4. Переліки питань для іспиту надаються кадровою службою для ознайомлення під розпис кожному кандидату при поданні ним документів для участі у конкурсі і повертаються ним кадровій службі в день здачі іспиту.
Переліки питань можуть публікуватися в газеті „Нове життя”, розміщуватися на сайті Калинівської селищної ради.
 
2.5. Складання іспиту проводиться за екзаменаційними білетами. Кількість білетів має бути не менше 15.
 
2.6. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.
 
2.7.Зміни до затверджених екзаменаційних білетів вносяться після затвердження у встановленому порядку змін до переліків питань при зміні положень Конституції України, законів України, інших нормативних актів, які регламентують діяльність селищної ради.
 
 
2.8. Екзаменаційні білети зберігаються у відділі кадрової служби селищної ради.
 
2.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
 
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.
 
III. Організація підготовки до іспиту
 
3.1. Організація підготовки до іспиту починається з моменту оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування в Калинівській селищній раді.
3.2. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 
3.3. Члени конкурсної комісії, у кількості не менше трьох осіб, які повинні бути присутні під час підготовки письмових відповідей на запитання екзаменаційного білета, визначаються головою конкурсної комісії за день до проведення іспиту. До їх складу обов'язково включається секретар конкурсної комісії.
 
3.4. У день проведення іспиту кадрова служба проводить реєстрацію кандидатів, які з'явились, у приміщенні, де буде проводитись іспит, у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.
 
3.5. У приміщенні, де проводиться іспит, мають право бути присутніми члени конкурсної комісії, визначені головою конкурсної комісії (п.3.3. цього Порядку), працівники кадрової служби та кандидати.
До початку іспиту секретар конкурсної комісії інформує присутніх про тривалість та процедуру складання іспиту, час інформування про результати іспиту, відповідає на запитання кандидатів з цих питань. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.
 
3.6. Перед початком іспиту члени конкурсної комісії, які присутні на іспиті, у присутності кандидатів розкривають конверт із екзаменаційними білетами, перевіряють їх комплектацію і придатність для використання та розкладають їх на столі перед собою так, щоб візуально не можна було визначити їх зміст.
 
IV. Складання іспиту
 
4.1. Іспит складається одночасно кандидатами на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
 
4.2. Іспит проводиться в приміщенні селищної ради, яке визначає голова конкурсної комісії.
 
4.3. О годині, на яку призначений іспит, секретар конкурсної комісії оголошує про початок іспиту і запрошує кандидатів вибрати екзаменаційні білети. Якщо в одному приміщенні проводиться іспит на заміщення різних вакантних посад, то спочатку вибирають білети кандидати, які претендують на одну вакантну посаду, а потім кандидати, які претендують на іншу вакантну посаду. Черговість груп для цього визначається секретарем конкурсної комісії. Після оголошення про початок іспиту кандидати не повинні залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.Кандидат, який достроково закінчив роботу над відповіддю, здає свою роботу конкурсній комісії та за згодою конкурсної комісії може залишити приміщення для іспиту.
 
4.4. Кандидат за чергою вибирає екзаменаційний білет, називає номер білета, який він взяв. У відомості видачі екзаменаційних білетів зазначається прізвище, ініціали кандидата, номер білета.
 
4.5. Після вибору екзаменаційного білета кандидату видаються аркуші з кутовим штампом відповідної селищної ради  у кількості, необхідній для запису відповідей на питання білета. Кількість виданих аркушів зазначається у відомості видачі білетів. При потребі, на прохання кандидата, йому можуть бути видані додаткові аркуші, про що робиться запис у відомості, форма якої наведена у додатку 3 до Порядку.
 
4.6. Іспит складається письмово, державною мовою.
 
4.7. Перед початком викладу відповідей на питання екзаменаційного білета кандидат здійснює на кожному аркуші зі штампом відповідного структурного підрозділу, який використовує, такі записи:
у верхній частині праворуч від штампа - прізвище, ім'я, по батькові кандидата, номер білета.
Після цього зазначаються номер питання,  його зміст згідно з білетом та дається відповідь на запитання.
Після завершення підготовки відповідей кандидат нумерує всі сторінки використаних аркушів і на останньому робить запис такого змісту: „Відповіді на запитання білета № _____ викладені мною на _____ сторінках”.
Під цим записом ставиться підпис кандидата та дата складання іспиту.
 
4.8. Під час іспиту кандидати не мають права користуватися будь-якою літературою, технікою у т.ч. матеріалами, підготовленими завчасно, використовувати аркуші без штампа, спілкуватися між собою та іншими особами, присутніми у приміщенні.
Порушення цього порядку може розглядатися конкурсною комісією як підстава для визнання кандидата таким, що не склав іспит.
Члени конкурсної комісії не мають права надавати консультації, роз'яснення кандидатам щодо відповідей на запитання екзаменаційного білета.
 
4.9. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.
По закінченню відведеного для іспиту часу секретар конкурсної комісії оголошує кандидатам про необхідність здати свої письмові роботи та повідомляє їм час і місце ознайомлення з результатами іспиту.
Члени конкурсної комісії приймають екзаменаційні білети, звіряють відповідність записів про номер білета, кількість сторінок, на яких здійснено відповіді, з фактичною їх кількістю, кількість виданих чистих аркушів із штампами з повернутими.
Секретар конкурсної комісії заносить ці дані у відомість видачі білетів. При прийманні відповідей також звіряється відповідність питань, зазначених у білеті, з питаннями, зазначеними на аркушах відповідей.
 
V. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту
 
5.1. Перевірка відповідей кандидатів та їх оцінювання проводиться у день іспиту на засіданні конкурсної комісії, яке скликається головою конкурсної комісії одразу по закінченню часу, відведеного на складання іспиту.
 
5.2. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.
 
П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання
Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.
Чотири бала виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”, достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.  
Три бала виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
Два бала виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття   нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк або відповіли неправильно.
 
5.3. Після ознайомлення з письмовими відповідями, члени конкурсної комісії відповідно до пункту 5.2. цього Порядку оцінюють їх. Голова конкурсної комісії виносить на розгляд членів комісії відповіді кандидатів у черговості, згідно з якою кандидати отримували екзаменаційні білети.
Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки кожної відповіді на кожне питання екзаменаційного білета шляхом голосування. У разі, якщо різні пропозиції щодо оцінки відповіді набрали однакову кількість голосів, перевага віддається пропозиції, за яку проголосував, голова конкурсної комісії.
 
5.4. Оцінка відповіді на кожне питання проставляється секретарем конкурсної комісії чорнилом на аркуші з відповідями кандидата.
Під оцінками ставлять підписи голова та секретар комісії, вказується дата проведення засідання комісії.
 
5.5. Підбиття підсумків іспиту здійснюється конкурсною комісією шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми (додаток 4).Секретар конкурсної комісії оголошує загальну суму балів, яку набрав кандидат, і заносить її в екзаменаційну відомість.
 
5.6. Про результати іспиту секретар конкурсної комісії під підпис ознайомлює кандидатів наступного дня після завершення засідання конкурсної комісії у визначений для цього час.
 
5.7. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою          50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
 
5.8. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 
5.9. Результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.
 
5.10. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства. Строк зберігання документів, пов'язаних із проведенням іспиту, визначається у встановленому порядку.
 
 
Секретар селищної ради                                                            Б.П Правдивець
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Додаток 1
до Порядку
 
 
Перелік питань
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
та „Про засади запобігання і протидії корупції”
 
I. Питання на перевірку знання Конституції України.
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Які питання потребують правового регулювання та визначаються виключно Законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 
 
 
2
 
Продовження додатку 1
20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної                       безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України                    (стаття 143).
30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
1. Служба в органах місцевого самоврядування  (стаття 1).
2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
5. Основні права посадових осіб органів місцевого самоврядування (стаття 9).
6. Основні обов»язки посадових осіб органів місцевого самоврядування (ст 8).
7. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (ст 6).
8. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування     (стаття 7).
9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
10. Обмеження пов»язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14).
12. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
13. Присяга посадових осіб місцевого самоврдування (стаття 11).
14. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
15. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
16. Відповідальність за порушення законадавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
17. Оплата праці, відпустка та пенсійне забезпечення  (стаття 21).
18. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
19. Гранічний вік перебування перебування на службі в органах місцевого саоврядування (стаття 18).
20. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврдування             (стаття 20).
21. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 22).
 
 
I11. Питання на перевірку знання
1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
 
 
4
 
Продовження додатку 1
4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).
5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування                   (стаття 10).
7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
8. Фінансовий контроль (стаття 12).
9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів                  (стаття 15).
11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції      (стаття 18).
12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
4-5 Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.

1. Складові частини бюджету (Державний бюджет року, Бюджетний кодекс України).
2. Принципи державних закупівель (стаття 2-1 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
3. Порядок нарахування та утримання внесків до фонду соціального страхування (Закон України від 02.03.2000 № 1533-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (із змінами), Закон України від 18.01.2001 № 2240-III „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами обумовленими народженням та похованням” (із змінами), Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (із змінами).
4. Порядок проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (Інструкція про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, яка затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за № 728/3168).
5. Порядок відшкодування витрат на відрядження (постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” (із змінами).
6. Здійснення операцій за рахунок власних надходжень спеціального фонду (пункт 11 наказу Державного казначейства України від 25.04.2004 № 89 „Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками”).
7. Умови застосування процедури закупівлі у одного учасника (стаття 33 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами)).
8. Структура та принципи бюджетної системи України (Бюджетний Кодекс України, статті 5,7).
9. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (наказ Міністерства праці України від 02.10.96 № 77).
10. Умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268).
11. Основні вимоги відносно виконання кошторису (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (із змінами).
12. Прозорість здійснення державних закупівель та оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (стаття 4-1 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
13. Облік основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ (Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64).
14. Порядок складання проектів кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (із змінами);
15. Основні вимоги до договору про закупівлю (стаття 34 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
16. Здійснення видатків розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів (пункт 12 наказу Державного казначейства України від 25.04.2004 № 89 „Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками”).
17. Порядок розгляду та затвердження кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (із змінами).
18. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету (Бюджетний Кодекс України, статті 8, 9 ,10).
19. Особливості застосування процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю щодо закупівлі товарів, робіт і послуг (статті 14, 18 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
20. Порядок нарахування та утримання податку з доходів фізичних осіб (Закон України від 22.05.2003 № 889-IV “Про податок з доходів фізичних осіб” (із змінами).
21. Стадії державних закупівель та їх планування (стаття 2-2 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
22. Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання і устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних телефонів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 „Про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання і устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних телефонів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” (із змінами).
23. Порядок складання документів для виплати готівки розпорядниками або отримувачам бюджетних коштів (пункт 13 наказу Державного казначейства України від 25.04.2004 № 89 „Про затвердження порядку обслуговування державного бюджету за видатками).
24. Кваліфікаційні вимоги до учасників (стаття 15 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
25. Виконання Державного бюджету України за видатками (Бюджетний Кодекс України, стаття 51).
26. Сфера застосування Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами) (стаття 2 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”).
27. Порядок використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями, розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту (постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 848 „Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43).
28. Бюджетні призначення (Бюджетний Кодекс України, статті 23, 46).
29. Підстави внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду кошторисів (пункт 46 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 „Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (із змінами).
30. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) (стаття 32 Закону України від 22.02.2000 № 1490-ІІІ „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (із змінами).
31. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження (Бюджетний Кодекс України, статті 20, 21, 22).
32. Склад бюджетного законодавства, нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.
33. Порядок складання річних, квартальних та місячних звітів бюджетних установ (накази Держказначейства України поточного року).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2 до Порядку
 
 
 
Форма екзаменаційного білета
Калинівська селищна рада
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії
 
 
____________ _______________________
      (підпис)                       (ПІБ)
 
 
 
 
П Е Р Е Л І К
 
екзаменаційних білетів для складання іспиту кандидатів на
заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування
 
1. Питання на перевірку знання Конституції України.
3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
4-5. Питання на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.
 
 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ