ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення № 529 від 07.12.17 року «Про затвердження програми «Розвиток Калинівської ЗОШ 1-111ст на 2018 рік» від 09.08.2018р


УКРАЇНА

 

                   КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення № 529/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Розвиток Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Броварського району Київської області                                                                на 2018 рік»

 

Заслухавши інформацію про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         Внести зміни в рішення №529/24-У11 від 07 грудня 2017 року «Про затвердження програми «Розвиток Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Броварського району Київської області на 2018 рік» та викласти розділ 3 «Фінансове забезпечення програми»  в редакції, що додається.

2.      Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Булкот В.С.

 

смт. Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 704/32-У11                                                                                         

 

 

 

 

Додаток

до рішення 529/24-У11 від 07.12.2018 р. (зі змінами)

Програма

 «Розвиток Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів Броварського району Київської області  на 2018 рік»

Вступ

 

Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових і винахідливих молодих людей, здатних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити творчий потенціал країни, відновити духовну культуру. Тому випускники загальноосвітньої школи мають бути готовими до нових суспільних відносин, готовими до труднощів адаптування в умовах конкуренції,  мають бути здатними до саморозвитку та самоосвіти.

Виконати такі завдання неможливо в умовах традиційної освіти – педагогіки вимогливості й примусу, яка грунтується на підставі зовнішньої мотивації діяльності. Саме з цієї причини завдання школи повинні бути спрямовані на поступове створення моделі адаптованої школи, основна ідея якої – ресурсний підхід, здатний перетворити знання й засоби діяльності, якими оволодівають учні, на  розвиток кожної особистості.

            У 2018 році адміністрація школи спрямовуватиме свою діяльність на  удосконалення форм управління навчально-виховним процесом, які б сприяли втіленню принципу демократизації, створенню гуманної атмосфери в школі, залученню кожного члена педагогічного колективу до активної участі в реформуванні освіти, реалізації провідних принципів та положень, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державною програмою “Освіта. Україна ХХІ ст.”, постановою Кабінету Міністрів України

«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання».

 

                                     І. Загальні положення розвитку школи

 

 

1.     Загальна стратегія закладу

     Концепція діяльності школи спрямована на реалізацію Закону України „Про загальну середню  освіту” й складена з урахуванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови змісту національної освіти й виховання, сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства. Розвиваючи кращі традиції української школи, школа має реалізовувати ідею неперервності освіти і виховання через подолання розриву між культурою, наукою й освітою, даючи особистості нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного України, світової культури, заохочує до опанування новітнього життєвого досвіду.

     В основі концепції:

- орієнтація на загальнолюдські цінності та соціально-економічні особливості;

- спрямованість на гуманізацію освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб;

- забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонійних стосунків людини й навколишнього середовища;

- гуманітаризація освіти, яка покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру  особливості і планетарне мислення;

- нероздільність навчання й виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання й виховання, формуванні цілісної та розвиненої особистості.

     У концепції розкриваються основні поняття, що визначають характер діяльності школи, розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості.

     Концепція розроблена на основі Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”.

 

2. Мета, головні завдання програми

 

Провідний напрямок навчально-виховної діяльності в школи – навчання і виховання творчої молоді, здатної самостійно діяти і приймати відповідальні рішення у надзвичайно динамічних політичних та соціально-економічних ситуаціях.

Головним завданням освітньої політики школи є створення такого навчально-виховного середовища, яке:

а) соціально, ментально і культурно відтворює потреби суспільства й держави;

б) одночасно органічно вписується в національну та міжнародну системи освіти, відображаючи їх загальнолюдські потреби та інтереси;

в) формує всебічно розвинену та соціально зрілу особистість, яка володіє вміннями й навичками, необхідними людині ХХІ століття.   

Навчально-виховне середовище школи максимально обмежує вплив негативних рис суспільства на випускника та формує з учнів школи майбутню українську еліту.

Перша складова креативного освітнього середовища школи – соціальне життя навчального закладу, яке втілюється у різноманітних формах (уроки художньо-естетичного циклу, позаурочні заходи – постановки, конкурси, відвідування театрів, естрадних концертів, насичене мистецькими враженнями дозвілля школярів. Виховна дія заходів і, як результат, – вплив мистецтва на особистість – значно посилюється, якщо всі учасники мистецького життя активно спілкуються з приводу нього: аналізують власну творчість, дискутують, діляться враженнями з тими, хто досі не був причетний до конкретної мистецької діяльності тощо. Спілкування стає результатом усвідомлення школярем власної спроможності творити простір, коли він вступає в рівноправний діалог із іншими його членами – митцями, вчителями, батьками, школярами з інших навчальних закладів – у процесі спільної підготовки, дискусій, створенні спільних проектів, "зворотному" зв'язку з діячами культури. У такий спосіб виховується потреба і здатність вивчати та самому впливати на простір – творити його.

Друга складова – художньо-предметне оточення як поле, в якому реалізується спілкування (інтер'єр, різноманітні виставкові та інформативні стенди,   організація музейної справи, оформлення будь-яких шкільних подій. При цьому предметне оточення не є фоновим чинником зовнішньої естетизації середовища. Його дієвість «включається» лише тоді, коли воно виступає як відображення мистецької діяльності, ініціюється та створюється безпосередньо суб'єктами художнього простору – школярами. У такий спосіб предметне оточення починає відігравати роль передавача різноманітної інформації та стимулятора її естетичного осмислення та подальшого наукового пізнання.

Третя складова креативного освітнього середовища школи – насичена, цілеспрямована інтелектуальна творча діяльність усіх суб’єктів навчально-виховного процесу

Отже, інноваційне освітнє середовище школи  включає у  себе взаємопов'язані складові: умови для ідентифікації типу обдарованості через занурення дитини в науково-дослідницьку діяльність як цілісність, умови для спостереження за змінами у співвідношенні проявів різних типів обдарованості, умови для застосування достатнього й необхідного для фіксації динаміки індивідуального розвитку дитини діагностичного інструментарію, умови для розвитку профільної обдарованості майбутнього випускника як визначальної складової професійного становлення, зрештою умови для удосконалення «технічного апарату», необхідного для втілення задуму при створенні творчого продукту.   

Сучасна освіта разом із засвоєнням базових знань має навчити того, хто вчиться, самостійно оволодівати новими знаннями та спо­нукати особистість до навчання впродовж усього життя. В цьому контексті  сформувався й підхід до виховної роботи в школі, яка будується на основі шанобливого ставлення до особистості, на визнанні й реальному дотриманні прав людини у всіх сферах її діяльності і, насамперед, у процесі навчання.

Входження молодого покоління в глобалізований, динамічний світ, у відкрите суспільство підносить роль життєвої та соціальної компетентності учнів освітнього закладу.

У зв’язку з цим, актуальним завданням педагогічного колективу є формування в учнів школи окрім фахової, професійної підготовки, ще й інших компетенцій:

• бути гнучким, мобільним, уміти інтегруватись у динамічне сус­пільство, презентувати себе на ринку праці;

  критично мислити;

• використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;

• генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них;

• володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;

• уміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх;

• цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

• уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;

• бережливо ставитися до свого здоров'я і здоров'я інших як найвищої цінності;

• бути здатним до власного вибору з численних альтернатив, що пропонує сучасне життя.

Поетапне введення учнівської молоді до різноманітних сфер життєдіяльності та спілкування, оволодіння нею компетенціями у найголовніших сферах людського життя є незаперечною вимогою часу.

Таким чином, пріоритетний напрям розвитку особистості, яка здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, лежить у площині вирішення проблем формування та розвитку життєвої компетентності особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим концептуальним орієнтиром діяльності школи. Тому вся діяльність школи  вибудовується з метою сприяння становлення особистості як творця і проектувальника власного життя.

Для реалізації завдань школа має всі належні умови:

-         загальні   навчальні, методичні надбання;

-         досвід роботи педколективу в умовах впровадження інновацій та сучасних методик, технологій;

-         високий фаховий, моральний та культурний потенціал педагогів;

-         творчу атмосферу в колективі;

-         високий рейтинг в районі;

-         достойну матеріально-технічну базу.

 

2.     Принципи розробки програми

 

1.                Відповідність сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі :

·  Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх дітей;

·  Підтримка та соціальний захист вчителя, вихователя, керівника, формування в суспільстві позитивного образу сучасної школи;

·  Зміцнення навчальної матеріально-технічної бази школи;

·  Підтримка та зміцнення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;

·  Підвищення ефективності управління та належного фінансового забезпечення школи;

·  Забезпечення цілісної системи виховання.

2.                                                        Орієнтація на особистісні потреби учнів, на створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації їх особистості з урахуванням індивідуальних здібностей.

3.                                         Використання позитивного досвіду освітньої та соціокультурної діяльності педагогів школи, а також сучасних досягнень педагогічної науки та практики.

4.                                               Орієнтація на практичну реалізацію концептуальних ідей творчості і дослідницької роботи, яка проводиться у школі.

 

3.     Фінансове забезпечення програми

                Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в селищному бюджеті, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України, згідно зазначеного переліку:

 

- підписка періодичних видань на 2018 рік -3 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання телевізорів - 50 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт системи опалення в будівлі ЗОШ- 1 000 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-матеріально-технічне забезпечення Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів- 30 000,00 грн. В тому числі:

             2 400,00 грн.- на підписку періодичних видань на 2018 рік,

           17 500,00 грн.- на придбання дошок,

           10 000,00 грн.- на придбання екранів;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт підлоги в підвальному приміщенні Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд 8,        смт. Калинівка, Броварського району Київської області-342 300,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення в будівлі Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд 8, смт. Калинівка, Броварського району Київської області-100 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт (заміна віконних та дверних конструкцій на пластиковій основі) в корпусах № 1 та № 2 будівлі Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою:                вул. Шкільна 8,  смт. Калинівка Броварського району Київської області-100 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- часткове створення преміального фонду для працівників ДНЗ «Сонечко» з метою підвищення заробітних плат, починаючи з 01.04.2018 року- 300 000,00 грн. ;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- додаткова потреба на роботи по об.єкту: «Капітальний ремонт системи опалення в будівлі Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд 8, смт. Калинівка, Броварського району Київської області».

В тому числі: роботи -401400,00 грн., експертиза проектно-кошторисної документації-8400,00 грн., здійснення технічного нагляду-12 000,00 грн., здійснення авторського нагляду-2500,00 грн.-424 300,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- на здійснення технічного нагляду за роботами по об,єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних конструкцій на пластиковій основі) в корпусах №1 та №2 в будівлі Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд 8, смт. Калинівка, Броварського району Київської області»-2 000,00 грн.;

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 -фінансування заходів із капітального ремонту класних приміщень Калинівської загальноосвітньої школи-200 000,00 грн.;

                                                                                          Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

Разом  по програмі: 2 551 600,00 грн. (два мільйони п,ятсот п,ятдесят одна тисяча шістсот грн. 00 коп.).

 

4. Очікувані результати виконання програми

Реалізація програми дозволить закласти основи:

1.            Досягнення відповідності державним стандартам, заданої якості освіти;

2.            Формування багаторівневої освіти в системі безперервної освіти при збереженні її якісної та практичної спрямованості.

3.                                                                 Створення єдиного освітнього простору.

4.            Забезпечення доступності до якісної освіти, її наступності та безперервності на всіх рівнях на основі альтернативних навчальних програм й сучасних тенденцій розвитку навчалььно-виховного процесу.

5.                                                                 Диференціація і індивідуалізація навчання в системі безперервної освіти.

6.                Розвиток виховного потенціалу школи в громадянському вихованні, професійному самовизначенні і творчої самоактуалізації особистості.

7.                Підвищення конкурентної здібності, компетентності і професійної мобільності випускника на ринку праці.

8.                Максимального врахування інтересів і бажань учнів і їх батьків у виборі змісту і технології навчально-виховної роботи.

9.                                                                 Створення умов для творчої самореалізації учня і вчителя.

10.           Створення сучасної, гнучкої системи підвищення професійного творчого рівня педагога та учня.

11.           Формування позитивної мотивації до навчання та позитивного іміджу школи.

12.           Створення ефективного креативного навчально-виховного середовища з опорою на національно-культурні традиції, демократизацію, гуманізацію, нероздільність навчання і виховання;

13.           Суттєвих змін в організації і змісті навчально-виховного процесу, використання прогресивних концепцій, запровадження в практику роботи школи досягнення вітчизняної і світової педагогіки та психології, 

забезпечення оптимальних умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ