ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект Рішення Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади

https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

 

УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Проект РІШЕННЯ

_____________2020 року            смт Калинівка                              №______

 

Про затвердження

Правил розміщення зовнішньої реклами

на території Калинівської об`єднаної територіальної громади

 

З метою удосконалення правового регулювання та впорядкування розташування рекламних конструкцій, поліпшення естетично-художнього вигляду населених пунктів, які входять до складу Калинівської ОТГ, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України «Про рекламу», Постановою КМУ від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», Виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1.              Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади згідно з додатком № 1.

2.              Затвердити Порядок визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Калинівської об’єднаної територіальної громади (додаток № 2).

3.              Затвердити типовий договір на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами (додаток № 3).

4.              Затвердити форму заяви на отримання дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (додаток № 4)

5.              Затвердити форму дозволу на розміщення об’єкту зовнішньої реклами (додаток № 5)

6.              Встановити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами, надані до набрання чинності даного рішення є дійсними до закінчення строку їх дій.

7.              Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб - сайті Калинівської селищної ради.

8.              Контроль за виконанням цього рішення покласти на на постійну комісію з питань комунальної власності, приватизації, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, розвитку інфраструктури та телекомунікації Калинівської селищної ради Броварського району Київської області. 

 

Калинівський селищний голова                                                   В. БУЛКОТ

 

Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

Калинівської селищної ради

Від «____»____________20__ № _____

 

 

 

ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ

КАЛИНІВСЬКОЇ

ОБ`ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

Ці правила розроблені на основі Закону України “Про рекламу”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Типових правил розміщення зовнішньої реклами” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067.

1. Загальні положення

1.1 Ці правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. Терміни та поняття.

2.1. У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

3. Порядок розміщення зовнішньої реклами.

3.1 Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Калинівської селищної ради відповідно до цих Правил.

3.2 Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

3.3 Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Калинівської селищної ради забороняється.

3.4 На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища, та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

3.5 Функції з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами покладаються на виконавчий орган Калинівської селищної ради, створений відповідно Рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від _____________№_____ (далі – робочий орган).

3.6 У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

3.7 Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

4. Повноваження робочого органу у сфері розміщення

зовнішньої реклами.

4.1. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету селищної ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

 - видача дозволу, на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

- підготовка і подання виконавчому комітету ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 5. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

5.1. Для одержання дозволу заявник звертається до Виконавчого комітету Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (далі виконавчий комітет) з заявою встановленої форми (додаток № 5), до якої додаються:

 - фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см) на якому планується розташування рекламного засобу,

 - ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

5.2. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1. цих Правил, виконавчий комітет передає заяву та документи, що додаються до неї до робочого органу в той же день.

Заява в день її надходження від виконавчого комітету реєструється робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу іншій особі. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган, через виконавчий комітет, надсилає заявнику вмотивовану відповідь із зазначенням дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

5.3. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

 - Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

 - органом виконавчої влади Київської обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів. За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

5.4. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету селищної ради пропозиції та проект відповідного рішення.

5.5. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні. Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення. Один примірник дозволу, виконавчим комітетом, видається заявнику, другий залишається робочому органу для обліку та контролю.

5.6. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

5.7. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

5.8. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

5.9. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.10. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу. Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється.

5.11. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця.

Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

 

 

6. Продовження строку дії Дозволу, переоформлення та скасування.

          6.1. Строк дії Дозволу продовжується на підставі заяви до Робочого органу, яка подається  розповсюджувачем зовнішньої реклами з оригіналом Дозволу за 1 місяць до закінчення строку дії Дозволу.

          6.2. Якщо Дозвіл, термін дії якого закінчується:

- потребує приведення його у відповідність, Робочий орган за два місяці до закінчення терміну дії цього Дозволу направляє власнику об’єкту зовнішньої реклами  рекомендований лист із переліком вимог, у відповідність до яких необхідно привести Дозвіл і проектно-технічну документацію протягом одного місяця з дати отримання листа;

- потребує приведення його у відповідність до вимог розділу 5 Правил, Робочий орган за два місяці до закінчення терміну дії Дозволу повідомляє власника об’єкту зовнішньої реклами про необхідність (одночасно з приведенням дозвільної документації у відповідність до вимог розділу 3,5) внести протягом місяця зміни, що стосуються типу або розміру об’єкту зовнішньої реклами  .

6.3. У випадку прострочення терміну подачі заяви на продовження строку дії Дозволу, розповсюджувач зовнішньої реклами оформляє новий Дозвіл відповідно до вимог Правил.  

6.4. У продовженні дії Дозволу може бути відмовлено:

- якщо заявник має заборгованість з оплати тимчасового користування місцями за чинним Договором; штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за чинним Договором та самовільне встановлення об’єкту зовнішньої реклами  ;

- згідно з Правилами, якщо зафіксовано самовільне встановлення об’єкту зовнішньої реклами  ;

- за систематичні порушення заявником норми Правил та чинного законодавства України про рекламу, які письмово зафіксовані;

- за рекомендацією постійної комісії;

- за висновком містобудівної ради.

          6.5. Переоформлення Дозволу.

          6.5.1. Дозвіл переоформлюється у разі:

Зміни найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

Зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання;

Набуття права власності на об’єкт зовнішньої реклами іншою особою.

          6.6. У разі виникнення підстав для переоформлення за пунктами 4.6.1.1, 4.6.1.2, особа протягом п’яти робочих днів із дня настання таких підстав подає до Робочого органу заяву про переоформлення та сам Дозвіл.

До заяви додаються:

- документ, який посвідчує право власності на об’єкт зовнішньої реклами;

- оригінал чинного Дозволу.

6.7. При переоформленні Дозволу за пунктом 6.5.1. особа, яка набула права власності на об’єкт зовнішньої реклами  , звертається Робочого органу із заявою та документами (належним чином завірений документ підтверджуючий право власності на об’єкт зовнішньої реклами  , копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копія паспорта (у разі переоформлення на ФОП), банківські реквізити).

Робочий орган протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення Дозволу та документів, що додаються до неї, видає переоформлений на новому бланку Дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві, якщо інше не встановлено законом та у разі відсутності зауважень.

Заявнику або попередньому власнику об’єкту зовнішньої реклами   може бути відмовлено у переоформленні Дозволу у випадках, які не суперечать законодавству України.

6.8. У разі переоформлення Дозволу, Робочий орган не пізніше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвільного характеру приймає рішення про визнання не чинним первинного Дозволу, що був переоформлений, із внесенням відповідних змін до реєстру документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

6.9. Строк дії переоформленого документа дозвільного характеру не може перевищувати строк дії, зазначений у документі дозвільного характеру, що переоформлявся.

6.10. Переоформлення Дозволу фіксується в журналі реєстрації заяв та дозволів і в базі даних. 

6.11. Не переоформлений в установлений строк Дозвіл є не чинним.

6.12. У разі виникнення інших підстав, Дозвіл переоформлюється в установленому законодавством порядку.

6.13 Анулювання/скасування Дозволу.

6.13.1. Дозвіл анулюється:

- За письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами:

- через демонтаж РЗ, з долученням фотофіксації,

- через припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), якщо інше не визначено законом;

- через припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- Через встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації (даних).

- У разі невиконання зобов’язань, передбачених Договором, за рекомендацією постійної комісії;

6.14. Дозвіл скасовується:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі невикористання місця розташування об’єкту зовнішньої реклами безперервно протягом шести місяців;

- у разі не переоформлення Дозволу в установленому порядку;

6.15. Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання документа дозвільного характеру, за наявності хоча б однієї з таких підстав:

- встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

- здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення, із наданням достатнього часу для їх усунення.

6.16. Рішення про анулювання/скасування Дозволу Робочим органом фіксується в журналі реєстрації та надсилається із супроводжувальним листом до розповсюджувача зовнішньої реклами.

6.17. Видача дубліката Дозволу.

6.17.1. Підставами для видачі дубліката Дозволу є його втрата або     пошкодження.

6.17.2. Порядок видачі дубліката проводиться відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

7.Плата за користування місцем розташування рекламних засобів

7.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному Виконавчим комітетом Калинівської  селищної ради (додаток № 2), а місцем, що перебуває у державній або приватній власності на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органам (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

7.2. Розмір плати за тимчасове користуванням місцем розташування рекламних засобів не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

8. Вимоги до зовнішньої реклами

8.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

 - розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 8.7.-8.11. цих Правил;

 - зміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

 - освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

 - фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

 - на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

 - нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

 - у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

8.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби: на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

8.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

8.4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 8.1 - 8.4 цих Правил є вичерпним.

8.5. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

8.6. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

8.7. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

8.8. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

8.9. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

8.10. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

8.11. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

8.12. Контроль за додержанням цих Правил на території Калинівської ОТГ здійснюють у межах своєї компетенції: виконавчий комітет Калинівської селищної ради, робочий орган та інші органи відповідно до законодавства.

8.13.У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.14. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

8.15. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

8.16. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

8.17. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

9. Порядок демонтажу рекламних засобів

9.1. Демонтаж означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця її розташування та транспортування на спеціально відведеній території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та подальше зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до Калинівської об’єднаної територіальної громади.

9.1.1. Демонтаж рекламного засобу є засобом протидії порушенню прав Калинівської об’єднаної територіальної громади щодо надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, або усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності Калинівської об’єднаної територіальної громади власниками та/або законними користувачами рекламного засобу, а також засобом усунення порушень в інших випадках.

9.2. Демонтаж рекламного засобу здійснюється в таких випадках:

9.2.1. В разі неможливості встановити власника (законного користувача) рекламного засобу, у тому числі у випадках відсутності маркування на рекламному засобі, а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів;

9.2.2. В разі припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

9.2.3. В разі невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

9.2.4. В разі порушення благоустрою території Калинівської об’єднаної територіальної громади;

9.2.5. В разі виявлення самовільно розміщеного рекламного засобу;

9.2.6. В разі, коли термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу закінчився і не був продовжений;

9.2.7. У разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

9.2.8. В разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

9.2.9. В інших випадках, передбачених договором про надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності Калинівської  об’єднаної територіальної громади і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами.

9.3. Демонтаж рекламного засобу у випадках, встановлених у пункті 9.2. цієї глави, здійснюється комунальним підприємством Калинівської селищної ради

 9.4. Демонтаж рекламного засобу здійснюється без направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами припису, якщо власник рекламного засобу, або його адреса не встановлені.

9.4.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен впродовж трьох днів з моменту отримання припису усунути зазначені в приписі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в письмовій формі.

9.5. Контроль за виконанням приписів здійснює робочий орган.

9.6. Про наміри демонтажу, час та дату його проведення, робочий орган міської ради повідомляє рекламорозповсюджувача шляхом направлення поштового рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

9.7. Неявка рекламорозповсюджувача на місце проведення робіт з демонтажу рекламної конструкції, не позбавляє робочий орган селищної ради права здійснити демонтаж з комунальним підприємством Калинівської селищної ради.

9.8. За наслідками демонтажу складається відповідний акт в двох примірниках, в котрому чітко зазначається місце зберігання рекламної конструкції, цей акт підписується головою робочого органу селищної ради та директором комунального підприємства Калинівської селищної ради.

9.9. Рекламорозповсюджувач вправі повернути рекламну конструкцію тільки після повної сплати боргу та відшкодування витрат на її демонтаж, транспортування та зберігання.

9.10. У випадку несплати боргу та відшкодування витрат на її демонтаж, транспортування та зберігання протягом року з дня демонтажу рекламної конструкції, комунальне підприємство Калинівської селищної ради набуває права власності на неї в установленому Законом порядку.

 

10. Заключні положення

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Порядку або в зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Якщо сторони впродовж 10 робочих днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

Калинівський селищний голова                                          В. БУЛКОТ

 

 

 

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

Калинівської селищної ради

Від «____»____________20__ № _____

 

Порядок визначення розміру плати за використання місць для розташування засобів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Калинівської об’єднаної територіальної громади

 

1. Плата за право тимчасового використання місць (для розташування  рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності Калинівської ОТГ (далі – плата), складається з базових тарифів (табл. 1).

Табл. 1. Базові тарифи

з/п

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру

за кв. м.

Базова плата за місяць,

у % до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на податковий рік

1.      

Щит, що стоїть окремо (біллборд) (горизонтальна проекція)

за 1 кв. м.

1% 

2.      

Щит на фасаді будинку                   

( вертикальна проекція) 

за 1 кв. м.

1,5%

3.      

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території буд майданчика (горизонтальна проекція)        

за 1 кв. м.

1,5%

4.      

Тимчасова виносна спеціальна конструкція 

за 1 кв. м.

1,5%

5.      

Сітілайт

за 1 кв. м.

1% 

6.      

Натяжний банер, панно (горизонтальна проекція)

за 1 кв. м.

1,5%

7.      

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді 

за 1 кв. м.

1,5%

8.      

Реклама на стовпах, опорах освітлення

за 1 кв. м.

1,5%

9.      

Телефонна кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії

за 1 кв. м.

2%

10.  

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії

за 1 кв. м.

2%

11.  

Кронштейн за одиницю на стовпі, опорі освітлення

за 1 кв. м.

0,5%

12.  

Рекламна конструкція, яка переміщується фізичною особою

за 1 кв. м.

1% 

13.  

Аудіорекламна акція з використанням міського середовища з переміщенням містом

за 1 кв. м.

1,5%

14.  

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

за 1 кв. м.

2%

15.  

Інші

за 1 кв. м.

1,5%

 

2. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу обчислюється за такою формулою:

С =  S * P * Кмр * Кк, де

С – місячна плата, за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, грн.

S – площа місця розташування рекламного засобу;

P – базовий розмір місячної плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу,

Кмр – коефіцієнт, що у залежності від місця розташування рекламного засобу становить:

- автомобільні дороги державного значення – 2,5

- обласні та районні автомобільні дороги місцевого значення – 2

- інші вулиці населених пунктів – 1

Кк – 0,5 коригуючий коефіцієнт, що застосовується до рекламних засобів, розміщених на опорах, що перебувають у комунальній власності.

          3. Плата не враховує податок на додану вартість , який має бути обчислений додатково відповідно до законодавства.

          4. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

          5. У разі нерозміщення рекламного засобу через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування конструкції плата не нараховується.

          6. У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного  прямокутника  (зовнішні габарити).

          7. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.

          8. Місячний розмір плати, визначений згідно базових тарифів, вказується у договорі про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.

          9. Плата за використання місць вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця. При укладені нового договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш як за один місяць.

          10. За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів тимчасових спеціальних конструкцій, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

          11. Під час проведення рекламних акцій (виставок, шоу, тощо) для визначення площі місця береться загальна площа території, яка надається організаторам таких акцій.

          12. За тимчасове користування місцями, на яких розташовані інформаційні вивіски, плата не встановлюється та не стягується.

          13. При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди), декількох вивісок плата не стягується лише за використання одного місця.

          14. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів справляється згідно з Даним додатком до договору. При цьому площа наземного рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на місце встановлення та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

          15. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

          16. Плата за право тимчасового використання місць для розташування рекламних засобів, перераховується розповсюджувачем  зовнішньої реклами на  розрахунковий рахунок виконавчого комітету Калинівської селщної ради і витрачається відповідно до рішення про місцевий бюджет на поточний рік.

          17. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

          18. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

          19. Договір тимчасового користування місцем розташування об’єкта зовнішньої реклами підписується головою Калинівської ОТГ і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є підставою для оплати. Другий примірник знаходиться у Калинівській селищній раді

          20. Розповсюджувач рекламного засобу самостійно здійснює перерахування плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, що перебуває у комунальній власності на рахунок бюджету ОТГ.

          21. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Калинівської селищної ради здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати за тимчасове користування місцем розташування  рекламного засобу.

          22. За несвоєчасність внесення плати в місцевий бюджет нараховується пеня згідно з договором. Нарахування пені здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Калинівської селищної ради.

          23. У випадку письмового звернення органів місцевого самоврядування, державної адміністрації, державних служб, громадських та інших організацій будь-якої форми власності з проханням розміщення соціальної реклами, суб’єкт положення звільняється від сплати за право тимчасового використання місць для розташування рекламних засобів на період експозиції соціального сюжету. Після експозиції сюжету суб’єкт положення подає на розгляд виконавчого комітету копію листа із зверненням відповідних організацій та вказаним у ньому терміном розміщення соціальної реклами, фотозвіт рекламоносія.

24. Звільняються від плати за тимчасове користування місцем для розташування реклами розповсюджувачі соціальної реклами.

25. Пільги, відстрочки та розстрочення плати за користування місцями для розміщення зовнішньої реклами не надаються

 

 

Калинівський селищний голова                                                     В. БУЛКОТ

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення виконавчого комітету

Калинівської селищної ради

Від «____»____________20__ № _____

 

ДОГОВІР № ____

про надання в користування місць для розташування спеціальних конструкцій

 смт Калинівка                                                              « »____________2020 року

 

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району Київської області в особі Калинівського селищного голови Булкот Вадима Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надалі – «Власник місця» з однієї сторони, та __________________________________________________________ надалі –

«Користувач», в особі ____________________________________________, який (яка) діє на підставі Статуту (Свідоцтва, Положення) з другої сторони, разом іменовані – «Сторони», уклали цей договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Власник місця передає, а Користувач приймає в тимчасове користування

місця, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Калинівської ОТГ, для розташування спеціальних конструкцій (щити) (надалі - місця), згідно з Додатком №1, який є невід’ємною частиною цього договору, на підставі акту приймання – передачі.

1.2. Під тимчасовим користуванням Сторони розуміють тимчасове платне використання Користувачем місць з метою:

- встановлення спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами, що знаходяться у Користувача на законних підставах;

- використання спеціальних конструкцій у формах, відповідно до чинного законодавства;

- обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання у належному стані, наклеювання рекламоносіїв, тощо).

 

2.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір укладено строком з _______________ року по ________________ року.

2.2. Після закінчення терміну дії Договору Користувач має переважне право на продовження цього договору у випадку належного виконання його умов.

2.3. Строк дії Договору продовжується у випадку продовження терміну дії Дозволу, який продовжується на умовах зазначених у п 6.1. Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади.

 

3.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Плата за тимчасове користування місцем вноситься Користувачем у грошовій формі на рахунок Виконавчого комітету Калинівської селищної ради, щомісяця не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

3.2. Розмір плати розраховується відповідно до Порядку визначення розміру плати за користування місцями, які перебувають у комунальній власності та надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій на території Калинівської ОТГ.

3.3. Розмір місячної плати становить ____________________

грн.(_________________________________ гривень ________ коп.).

Розрахунок плати зазначений у Додатку № 2 до Рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від _________№________.

3.4. Користувач бере на себе обов’язок уточнення зміни плати та банківських реквізитів.

3.5. Умови цього Договору про розмір плати можуть переглядатися виключно за згодою сторін шляхом внесення змін до цього договору у випадках:

- підвищення тарифів;

- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

3.6. Плата за тимчасове користування місцем справляється у всіх випадках, навіть якщо Користувач з поважних причин не використовує місце за умовами договору.

3.7. У разі несвоєчасного внесення плати сплачується пеня у розмірі, подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

 

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН

4.1. Права та обов’язки Користувача.

Користувач мас право :

- використовувати місце у вiдповiдностi з умовами її надання;

- приступити до використання мiсця пiсля одержання в установленому порядку дозволу на розмiщення об’єкта зовнiшньої реклами ;

- продовження договору після закінчення строку дiї договору на умовах зазначених  п ;

- ставити питання про припинення права користування місцем та розірвання договору;

Користувач зобов’язаний:

- додержуватися вимог цього договору;

- забезпечити вільний доступ до місця уповноважених осіб для контролю за додержанням умов цього договору;

- у 5-денний термін після підписання договору, подати до Калинівської селищної ради  копію цього договору;

- забезпечити вільний доступ до місця уповноважених осіб для контролю за додержанням умов цього договору;

- ефективно використовувати місце, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результатi своєї дiяльностi, утримувати надані місця у належному станi та вiдповiдно до вимог правил i норм благоустрою, пожежної безпеки, технiки безпеки, мiстобудiвних, санiтарних норм та iнших вимог, пiдтримуватимiсця та розмiщенi на них спецiальнi конструкдiї в належному станi, нести всi витрати щодо їх експлуатацiї;

- своєчасно сплачувати плату за тимчасове користування мiсцем ;

- у разі самостійного демонтажу та розривання договору у тижневий термін повідомити Калинівську селищну раду та здати останньому місця по акту приймання - передачі;

- не відчужувати право тимчасового користування за будь - яких підстав;

- забезпечити знімання , використання i збереження родючого шару ґрунту при проведенні робiт, пов’язаних iз порушенням земель ;

- забезпечення вільного доступу шляхом проведення демонтажу спеціальних конструкцій для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах місця тимчасового користування.

4.2.Права та обов’язки Власника місця

Права Власника місця:

- здійснювати контроль за використанням Користувачем наданого місця згідно з цільовим призначенням;

- вимагати вiд Користувача своєчасного внесення плати, вільного доступу до переданого місця для обліку та контролю за додержанням умов, проведення ремонту, реконструкцiї, будiвництва та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах місця тимчасового користування;

- достроково припиняти право тимчасового користування місцем у разі порушень умов використання місця або інших умовах договору;

- проведення демонтажу спецiальних конструкцій у випадках невиконання умов договору;

Обов’язки Власника місця :

- передати Користувачу місце у стані, що вiдповiдає умовам договору за актом прийому передачі у триденний строк після укладення договору; .

- не вчиняти дій , якi перешкоджали б Користувачу користуватися місцем;

- не менш як за 5 робочих днiв письмово повідомити Користувача про проведення демонтажу у випадках невиконання умов цього договору ;

- у paзi лiквiдацiї або реорганізації Користувача до закінчення строку дії договору на тимчасове користування переукласти договір з його правонаступником (одним iз спадкоємцiв) у разі його (їх) згоди стати Користувачем .

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ

5.1. У разі припинення або розірвання договору Користувач зобов’язаний повернути місце у стані не гіршому у порiвняннi з тим, у якому він одержав його в користування, на пiдставi акту прийому - передачі у триденний строк з моменту припинення або розiрвання договору.

5.2. Місця вважаються повернутими з моменту підписання актів приймання - передачi.

5.3. Якщо недбале ставлення Користувача до місця, або iншi його дiї чи бездiяльнiсть, привели до його деградацiї, забруднення, останній зобов’язаний привести територiї місць у належний стан чи відшкодувати Власнику місця збитки у повному обсязi.

5.4. У разi вiдмови Користувача, Власник місця має право на одержання

відшкодування у судовому порядку.

 

6. ОБМЕЖЕННЯ І ОБТЯЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЯ

6.1. Місце, що передається в тимчасове користування, під забороною (арештом), в заставі не перебуває, не обтяжена правами третіх осіб, судових спорів не ведеться.

7. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ

АБО ЗНИЩЕННЯ МIСЦЯ

7.1. На Користувача накладається ризик випадкового пошкодження або знищення предмету користування чи його частини протягом всього строку договору на тимчасове користування місцем .

8. ФОРС -МАЖОР ОБСТАВИНИ

8.1.Сторони звільняються від вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання обов’язкiв по договору, якщо це невиконання вiдбулися за обставин, якi виникли після укладення договору внаслiдок невiдворотних дiй надзвичайного характеру, якi сторона не могла нi передбачити, нi попередити прийнятими заходами (повiнь, пожежа, землетрус, осiдання грунту та iншi явища

природи, а також вiйна або військові дiї), якi призвели до неможливості виконання цього договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРIН ТА ВИРIШЕННЯ CПОРІВ

9.1. Вiдповiдальнiсть сторiн, а також спори, що виникають в ходi реалiзацiї цього договору, вирiшуються за згодою сторiн або у судовому порядку у вiдповiдностi з дiючим законодавством України.

9.2. У разi дострокового розiрвання договору з ініціативи Користувача, останнiй зобов’язаний вiдшкодувати збитки власнику мiсця.

10. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей договiр набуває чинності пiсля його підписання сторонами та дiє до ____________року.

10.2. Цей договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу i видаються сторонам.

10.3. Зміни та доповнення до цього договору вносяться додатковими угодами на протязі дiї даного договору.

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРIН

 

Користувач

 

 

 

Директор

 

 

_____________  /___________ /

           (підпис)                                                                                              

 

 

Виконавчий Комітет Калинівської  селищної  ради

 

 

 

 

Є неприбутковою організацією

____________/Булкот В.С./

            (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

до рішення виконавчого комітету

Калинівської селищної ради

Від «____»____________20__ № _____

Зразок

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради)


____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                  
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
                                            
реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                               
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
________________________________________________________________________________
                                                                
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
                                            
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                  
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 


М. П. 

 

 

Додаток № 5

до рішення виконавчого комітету

Калинівської селищної ради

Від «____»____________20__ № _____

 

Зразок

 

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
                                                                       
(дата видачі)
_____________________
______________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ