ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про затв. Положення про конкурсний відбір суб`єктів оцін. дія-сті для проведення експ. грошової оцінки зем.діл. що не підлягають продажу на аукціон


П Р О Е К Т   

Калинівська селищна рада Броварського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності    для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок    комунальної власності, несільськогосподарського призначення,   розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради,   що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) та затвердження складу конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб

 

З метою визначення на конкурентних засадах суб’єкта оціночної діяльності щодо виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, для подальшої їх передачі у власність шляхом продажу не  на конкурентних засадах (земельних торгах), керуючись ст. 26 п.2 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 128  Земельного кодексу України, Постановою КМУ № 381 від  22.04.2009 р. «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», сесія селищної ради

 

ВИРІШИЛА:

1.      Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) (додаток 1 до рішення ).

2.      Затвердити склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. (додаток 2 до рішення)

3.      Координацію роботи та контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради  з питань агропромислового комплексу, підтримки підприємництва, земельних ресурсів, дотримання природоохоронного законодовства.

 

Селищний  голова                                                                                    Г. М.  Пузан

 

 

 

   

                Додаток № 1

До рішення сесії Калинівської  

                                                                                  селищної ради                        

                                                                                   

  

Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, несільськогосподарського призначення,   розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, несільськогосподарського призначення, розташованих в межах   населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на  конкурентних засадах (земельних торгах) (далі – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» .

Положення розроблено з  метою забезпечення конкурсних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок,  які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам без проведення аукціонів (земельних торгів).

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  на яких розміщені об”єкти нерухомого майна (будівль, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб  (далі – конкурс), які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам без проведення аукціонів (земельних торгів).

Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є рішення селищної ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, а також рішення суду.

1. Визначення термінів

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

об’єкт експертної грошової оцінки – земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок, які розташовані в межах населенних пунктів  Калинівської селищної ради з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо них правами з розташуванням на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб;

суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) - суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", а також суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання земле оціночних робіт відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

оцінювач – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоцінюючих робіт у встановленому законом порядку;

договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір, укладений між Калинівською селищною радою та суб’єктом оціночної діяльності, визначений на конкурсних засадах відповідно до цього Положення;

експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та  документи, що підтверджують право претендента на проведення  експертної оцінки;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки та терміну виконання.

 

2. Загальні положення

 

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,  (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Калинівської селищної ради у кількості не менше 3 (трьох) осіб.

2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – секретар комісії.

2.3. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.

2.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.

У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

2.5. Організацію роботи здійснює голова комісії.

2.6. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

3. Підготовка до проведення конкурсу.

3.1. Після прийняття рішення селищної ради «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки», та  внесення авансового внеску, відповідно договіру про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, рішенням комісії призначається час та дата проведення конкурсу на відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3.2. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради та в Броварській міськрайонній газеті «Нове життя» не пізніше як за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

3.3. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів, який має становити не менше 3 робочих днів до дня проведення конкурсу;

- термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

3.4. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення), на кожний об’єкт окремо.

До заяви додаються:

- копії установчих документів претендента;

- нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не розглядається.

3.5. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.

4. Порядок проведення конкурсу:

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні комісії.

4.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу, переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.

4.4. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують: голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії. Протокол затверджується головою селищної ради.               Протокол комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.5. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви, або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

4.6. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

4.7. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційному веб-сайті селищної ради. 

4.7. За результатми конкурсу селищна рада не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. (додаток 2 до Положення)

 

 

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                                                 Г. М.  Пузан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок    комунальної власності, несільськогосподарського призначення, розташованих в межах,                                                 населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають,                                                      продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)

                                                                                                Калинівському селищному  голові

  ________________________________________  ________________________________________   (повна назва юридичної особи, ПІБ фізичної    особи-підприємця) ________________________________________ ________________________________________

 (юридична адреса)________________________________________ (місцезнаходження - адреса офісу)________________________________________ ________________________________________  (номери контактних телефонів)

 

 ЗАЯВА 

на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею __________га, яка розташована за адресою: ________________ __________________________________________________________.  

 «____» ____________ 20___ р.                  __________________________________ ______________  

                                                                                  (прізвище та ініціали керівника)        (підпис)  

 Уповноважена особа, яка подає заяву: ________________________________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я та по батькові)  

Паспорт: серія ______№ ___________, виданий „___” ____________ ______ р.  _________________________________________________________________________________________________________  (назва органу, що видав паспорт) __________ _________________________________________________________________________________________________________

(назва та реквізити документу, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 2

 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населених пунктів Калинівської                                                 селищної ради, що не підлягають,                                                      продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

 «___»    _____________20___року                                          смт. Калинівка

 

        Калинівська селищна рада в особі  селищного голови Пузана Г.М., (далі - "Замовник"), який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з одного боку та ________________________________________________ в особі _____________________________________________, який діє на підставі ліцензії від______ №____, (далі -"Суб’єкт оціночної діяльності"), з іншого боку уклали між собою цей Договір про наступне: 

 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

      1.1 "Замовник" доручає, а "Суб’єкт оціночної діяльності" приймає на себе обов'язки щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею _________________ га, яка розташована за адресою: ______________________________________________________________________.

 1.2 Термін виконання робіт за цим Договором ____________календарних днів. 

 

2 . ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

       2.1 Вартість робіт, зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається у розмірі  _______________________________________________________________________________ гривень.  (сума цифрами та прописом)  

       2.2 Розрахунок за виконану роботу здійснюється не пізніше десятого дня з часу підписання Замовником акта приймання - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

       2.3. Вид розрахунків: безготівковий.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

     3.1 "Замовник" зобов'язаний, не пізніше третього робочого дня з дня укладення цього договору передати "Суб’єкту оціночної діяльності" наступні документи:  - рішення селищної ради про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельної ділянки;  - землевпорядну документацію: проект відведення земельної ділянки або технічна документація;  - копія документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;  - довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

 3.2 "Суб’єкт оціночної діяльності" зобов'язаний провести оцінку до «__» __________20__ року.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

      4.1 Після завершення робіт "Суб’єкт оціночної діяльності" передає "Замовнику" звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, оформлений у встановленому порядку. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

       5.1 За невиконання експертної грошової оцінки земельної ділянки у термін, передбачений цим Договором,  з "Суб’єкта оціночної діяльності" стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

       5.2. В разі грубого порушення Суб’єктом оціночної діяльності умов Даного Договору Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Даний Договір.

 

6. ФОРС-МАЖОР

     6.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, дій інших держав, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, знеструмлення електромережі, збоїв комп’ютерних систем тощо), які роблять неможливими виконання Сторонами своїх обов’язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин.

    6.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання.

    6.3. Достатнім наказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

    6.4. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати за виконану роботу.

 

7. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

7.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Господарському суді.

7.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом тридцяти днів з моменту отримання претензії.

  

8. ЗМІНА  УМОВ  ДАНОГО  ДОГОВОРУ

 

8.1.  Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

8.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

 9.1.  Даний Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє моменту його виконання, але в будь-якому випадку до «___»__________року. 

 

                                  10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

   ЗАМОВНИК                                                 СУБ’ ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

__________________________                                  ___________________________  __________________________                                  ___________________________  __________________________                                  ___________________________  __________________________                                  ___________________________  __________________________                                  ___________________________  __________________________                                   ___________________________ 

 М. П.                                                                               М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Калинівської селищної  ради 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності                                                                                                                                                                      для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності, несільськогосподарського призначення,  розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу                          на конкурентних засадах (земельних торгах) »

 

               Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Калинівської селищної ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок  комунальної власності,                                                                                                                                             несільськогосподарського призначення,  розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)»  (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” з метою одержання зауважень та пропозицій по вищезазначеному проекту рішення Калинівської селищної  ради.

І. Опис проблеми

Надходження від продажу земельних ділянок – одне з вагомих джерел доходів селищного бюджету і найбільше джерело доходів, до бюджету розвитку, є реальним резервом збільшення доходної частини селищного бюджету. Надходження від продажу земельних ділянок спрямовуються проведення ремонтних, реконструкційних робіт та благоустрій населених пунктів Калинівської селищної ради.

Статтею 128 Земельного кодексу України визначено наступне:

- фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу;

- сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається;                                                                                                                              -  розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу визначається Кабінетом Міністрів України, який затверджений Постановою КМУ №381 від  22.04.2009 р. .

- кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної або комунальної власності, зараховуються органами державної влади або органами місцевого самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

               З метою забезпечення  конкурентних засад та неупередженість у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, але не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)  у відповідності до вимогам чинного законодавства, що дасть можливість збільшити надходження до бюджету розвитку бюджету селищної ради, розроблене дане Положення.

ІІ. Цілі державного регулювання

Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами державної регуляторної політики.

Удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин, запровадження порядку проведення конкурсів по відбору суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для викупу земельних ділянок під майном.                                                                                                                                                                     

Збільшення надходжень доходної частини селищного бюджету.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

визначених цілей

 

Затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної для діяльності проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок                                                                                                                                                                     комунальної власності, несільськогосподарського призначення,  розташованих в межах населенних пунктів  Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах).  Можливі способи та їх оцінка.

При затвердженні Положення:

-  збільшення надходжень доходної частини селищного бюджету;

- забезпечення  конкурентних засад та неупередженість у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, але не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) відповідно до вимог ст. 128 Земельного кодексу України.

 

ІV. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі

прийняття регуляторного акта

Позитивно на дію регуляторного акту може вплинути подолання кризових явищ в економіці селищної ради. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.

Для впровадження  вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

V. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Прийняття даного проекту надасть можливість:

- визначати суб`єктів оціночної діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для викупу земельних ділянок                                                                                                                                                під власним майном суб’єктами господарювання селищної ради;

- збільшити доходну частину селищного бюджету.

З цією метою селищна рада приймає рішення  «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб`єктів оціночної діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок                                                                                                                                                комунальної власності, несільськогосподарського призначення,  розташованих в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

VI. Показники ефективності регуляторного акта

- надходження коштів до селищного бюджету;

- кількість суб’єктів, які викуплять земельні ділянки;

- розмір коштів і час що буде витрачений суб’єктом підприємницької діяльності на виконання вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти, які надійдуть до селищного бюджету та здійснити більш прозорим процес визначення суб`єктів оціночної діяльності  для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для викупу земельних ділянок під власним майном                                                                                                                                             суб’єктами господарювання селищної ради.

 

 

VII. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватись відстеження

результативності акта

Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

відстеження результатів акта буде здійснюватися шляхом опитування суб’єктів підприємницької діяльності. Строки базового та повторного відстеження будуть визначені розробником проекту відповідно до ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Додаток № 1

До рішення сесії Калинівської  

                                                                                  селищної ради                        

 

 

 

 

С К Л А Д

конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності     для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди),

що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб

 

Жмакіна Валентина Павлівна     – голова комісії, керуюча справами виконкому

                                                                 селищної ради;

 

 Постол Лариса Леонідівна         – секретар комісії, депутат селищної ради;

 

                    Члени комісії: 

 

Поштаренко Тетяна Леонідівна – землевпорядник селищної ради;                       

 

Іванішина Тетяна Сергіївна        – член комісії, депутат селищної ради.

 

 

 

 

 

Селищний  голова                                                                 Г. М. Пузан                          

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ